CHUNG CO
The integrity of the upright guides them.

Chính trực sẽ dẫn đường cho những người ngay thẳng.